Oferta publiczna

Najnowsze informacje z GPW dla Uniserv S.A.

Oferta publiczna

28 czerwca 2017 r. Emitent podjął decyzję o zawieszeniu oferty publicznej Akcji serii C. Decyzja o zawieszeniu Oferty została podjęta bez jednoczesnego wskazania jej nowych terminów.

Struktura oferty

Oferta publiczna akcji Uniserv-Piecbud obejmuje do 3,5 mln akcji nowej emisji i jest skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Spółka zakłada, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowanych do 0,5 mln akcji (ok. 15% wszystkich oferowanych akcji). Pozostała część oferty – do 3 mln akcji (ok. 85% wszystkich oferowanych akcji) zostanie zaoferowana inwestorom instytucjonalnym.

Harmonogram oferty

Budowa księgi popytu będzie prowadzona 29 czerwca, wtedy też zostanie ustalona cena emisyjna. Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie emisyjnej od 30 czerwca do 7 lipca. Przydział akcji inwestorom planowany jest na 12 lipca.

Data Etap transakcji
20-28 czerwca Roadshow
28 czerwca Publikacja ceny maksymalnej lub przedziału cenowego
29 czerwca Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
29 czerwca Publikacja ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach
30 czerwca – 7 lipca Przyjmowanie zapisów
12 lipca Planowany termin przydziału i zakończenia oferty publicznej

Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu jest Dom Maklerski BOŚ.

Cele emisyjne

Uniserv-Piecbud oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą ok. 35 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na rozwój działalności badawczo-rozwojowej. Powinno to przełożyć się na rozwój oferty i polepszyć pozycję konkurencyjną. Prace badawcze będą prowadzone w trzech obszarach:

  • układów chłodzenia z zastosowaniem chłodni suchych,
  • magazynowania energii cieplnej,
  • produkcji materiałów budowlanych z popiołów

Pozyskane od inwestorów środki trafią też na zakup innowacyjnego i specjalistycznego sprzętu, kapitał obrotowy oraz akwizycje. Uniserv-Piecbud zakłada przejęcia spółek działających przede wszystkim na rynku przemysłowym, cementowym, energetycznym, oczyszczania spalin i spalania odpadów.

Szczegółowe cele emisyjne Wartość środków
Opracowanie nowych innowacyjnych rozwiązań zwiększających konkurencyjność Grupy 12 mln zł
– w obszarze układów chłodzenia 5 mln zł
– w zakresie magazynowania energii cieplnej 3 mln zł
– z zakresie wykorzystania popiołów do produkcji materiałów budowlanych 4 mln zł
Zakup innowacyjnego i specjalistycznego sprzętu 2 mln zł
Kapitał obrotowy do 16 mln zł
Akwizycja do 5 mln zł

Akcjonariat

Dotychczasowym właścicielem, posiadającym pośrednio i bezpośrednio, 100% akcji Uniserv-Piecbud jest Artur Nizioł – przewodniczący rady nadzorczej. Po ofercie, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji będą oni mieli 35,66 proc. w kapitale i 26,72 proc. w głosach na WZA.

 

Pliki do pobrania:

 

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne

Zastrzeżenie Prawne

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Prospekt Emisyjny dotyczący oferty publicznej akcji spółki Uniserv-Piecbud S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) („Oferta Publiczna”) oraz o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony w dniu 19 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce („Prospekt Emisyjny”). Prospekt Emisyjny wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Publicznej.

Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) na stronie internetowej Spółki (www.uniserv.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oferującego akcje Spółki w Ofercie Publicznej (www.bossa.pl).

Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na kolejnych stronach informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Emisyjny nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Prospekt Emisyjny ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ani innymi przepisami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Prospektem Emisyjnym nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem Emisyjnym w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Informacje przedstawione na kolejnych stronach zawierają informacje przeznaczone jedynie do udostępnienia osobom nieznajdującym się w jakiejkolwiek jurysdykcji gdzie dystrybucja takich informacji jest zabroniona lub ograniczona, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii oraz Japonii. Informacji tych nie wolno przekazywać ani udostępniać osobom znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii ani innym osobom, jeśli przekazanie lub udostępnienie takich informacji tym osobom jest niezgodne z prawem.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informacje znajdujące się na kolejnych stronach ani jakiekolwiek kopie tych informacji lub ich części nie mogą zostać wwiezione ani przekazane na terytorium Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii i nie mogą być przedmiotem pośredniej ani bezpośredniej dystrybucji na terytorium Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii ani na rzecz jakiejkolwiek osoby mającej miejsce stałego zamieszkania na tych terytoriach.

Przedstawione informacje są aktualne na moment ich publikacji i w żadnym wypadku nie można uważać ich za poprawne w jakimkolwiek momencie następującym po dacie publikacji tych informacji ani zakładać, że od daty publikacji tych informacji nie zaszły żadne zmiany w sytuacji finansowej lub działalności Spółki lub grupy kapitałowej Spółki. Dokumenty zawarte na kolejnych stronach mogą od czasu do czasu być aktualizowane i uzupełniane, jednak Spółka nie jest zobowiązana do zamieszczania takich zmian lub uzupełnień na swojej stronie internetowej.