Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale Obligacji serii B spółki Uniserv-Piecbud SA

Zarząd Uniserv-Piecbud SA z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż emisja Obligacji serii B doszła do skutku.  20 kwietnia 2017 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1 w sprawie dokonania przydziału 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda.

Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej 
o marżę odsetkową 5,35%, a odsetki od nich wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin zapadalności obligacji serii B został ustalony na dzień 20 kwietnia 2020 roku.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne