Akcjonariat

Poznaj naszych akcjonariuszy

Akcjonariat

Ilość akcji:

  • CHK SA – posiada 6.314.460 akcji, co stanowi 100 proc. kapitału zakładowego Uniserv S.A., uprawniających do wykonywania prawa głosu w ilości 100 proc. z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne