Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Konsorcjum w składzie Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. oraz Uniserv S.A. zmodernizuje Ciepłownię Kortowo w Olsztynie

16 sierpnia b.r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Olsztynie powiadomiło o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji Ciepłowni Kortowo. Do realizacji zadania wybrano konsorcjum w składzie Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. oraz Uniserv S.A. Łączna wartość złożonej oferty wynosi 67.606.950,00 PLN brutto.

Planowana modernizacja ma na celu dostosowanie Ciepłowni Kortowo do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT. Zadanie obejmuje modernizację ciepłowni oraz kotła, w tym m.in.: zaprojektowanie i wybudowanie instalacji oczyszczania spalin, z opcją Instalacji odazotowania  w technologii SNCR oraz Instalacji odsiarczania i Instalacji odpylania dla kotłów w Części Podstawowej, budowę oddzielnych instalacji monitorowania emisji spalin dla Części Podstawowej i Części Szczytowej, integrację instalacji oraz rozbiórkę istniejącego komina i budowę nowego.                                                                                                                            

Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w formule „pod klucz”. Na Konsorcjum Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. i Uniserv S.A. spoczywa uzyskanie pozwoleń, wykonie prac projektowych, obiektowych, dostarczenie materiałów, elementów konstrukcyjnych, aparatury, instalacji i urządzeń, a także wykonanie niezbędnych rozbiórek, zabudowa, integracja i uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji instalacji.

Zakończenie zadania inwestycyjnego przewidziano na październik 2021 roku.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne